Národní svatováclavská pou
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

ProhlĂ­dky baziliky, Palladia a Klenotnice

Dovolujeme si vás pozvat na prohlídky, které se konají ve dnech Út - Ne od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin.

PrÚvodce, vstup k Palladiu a vstup do Klenotnice si mÚŞete zajistit v

 

Infocentrum Stará Boleslav

za bazilikou

Jungmannova 468/4

Telefon 312 313 312

 

JiŞ nyní se mÚŞete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie On-line

Online pøenos sledujte na

 

Slavnostní otevøení basiliky Nanebevzetí Panny Marie

Otevøení basiliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 1.1.2020 v 00:01

 

Informace

Ministranty prosíme, aby se pøed hlavní mší svatou hlásili v sakristii pro knĂŹze a ministranty v Základní škole za kostelem Nanebevzetí Panny marie.

 

Informace pro knĂŹze jsou shrnuty v dokumentu PDF

 

Národní svatováclavská pou 2019

Program

 

POZOR: Z dÚvodu rekonstrukce kostelÚ Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vålclava jsou kostely uzavøeny.

více >>

UZAVØENÍ BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

více >>

MalĂĄ slavnost sv. Ludmily

více >>

Slavnost NanebevzetĂ­ Panny Marie

více >>

Audience u císaøe Karla I.

více >>

SLAVNOSTNÍ MŠI SV. v den památky BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO

více >>

Výuka nåboŞenství ve farnosti

více >>

Slavnost NanebevzetĂ­ Panny Marie

více >>

Výuka nåboŞenství ve ťkolním roce 2016/2017

více >>

ProhlĂ­dky v kostelech NanebevzetĂ­ Panny Marie, sv. Kliemnta, sv. VĂĄclava a Kosmy a DamiĂĄna

více >>

ZmĂŹny ve farnosti od 1.7.2016

více >>

Velikonoèní bohosluŞby

více >>

MĹĄe sv. za nĂĄrod

více >>

Slavnost NanebevzetĂ­ Panny Marie 2015 zĂĄznam kĂĄzĂĄnĂ­

více >>

Slavnosti Palladia 15.-.16.8.

více >>

MĹĄe sv. za nĂĄrod

více >>

MĹĄe sv. za nĂĄrod

více >>

MĹĄe sv. za nĂĄrod

více >>

Zåduťní mťe svatå za obÏti I. svÏtovÊ vålky u Palladia zemÏ èeskÊ a relikvie bl. Karla I. v chråmu Nanebevzetí Panny Marie sobota 26.07. 2014 v 18:00 hod.

více >>

NeĹĄpory Dominik kardinĂĄl Duka 18.5.2014

více >>

Svåtost Biømovåní 7.6.2014

více >>

NedÏle 18. kvÏtna 2014 v 18:00 hod.- basilika sv. Våclava - Slavnostní neťpory s uloŞením ostatkÚ sv. Våclava za úèasti J.Em. Dominika kardinåla Duky, arcibiskupa praŞskÊho. SrdeènÏ zve Kolegiåtní kapitula sv. Kosmy a Damiåna ve StarÊ Boleslavi. Tuto nedÏli není veèerní mťe sv. s Måjovou poboŞností.

více >>

8. kvÏtna 2014 - Panna Maria, Prostøednice vťech milostí - mťe sv. s Måjovou poboŞností v 9:00 hod.

více >>

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U PALLADIA ZEMÌ ÈESKÉ

více >>

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

více >>

Starší >>