Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

logo IROP

Stará Boleslav – kolébka české státnosti – Mariánský komplex


Staroboleslavský poutní areál je spolu s Pražským hradem, jedním z nejstarších a pro národ nejpamátnějším místem českého státu.

Kult - v těchto místech zavražděného prvního českého světce sv. Václava - trvá nepřetržitě už přes tisíc let. Jde o místo, které je bezprostředně spjato se vznikem české státnosti. Území dnešní Staré Boleslavi jako místa, kde byl zavražděn kníže Václav, je místem zrodu základní státotvorné legendy – legendy sv. Václava.

Vedle tohoto starobylého svatováclavského kultu se ve Staré Boleslavi koncem 16. století začala rozvíjet další státotvorná legenda vytvářející další základní kult české státnosti, a sice kult staroboleslavského Palladia země české – kovového silně pozlaceného reliéfu s motivem Madony svatovítské z r. cca 1400. Obsahem legendy o staroboleslavském Palladiu je zpráva, že tento mariánský medailon do země české přinesli slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj, kteří jej předali při křtu prvního historického knížete Bořivoje v sídle velkomoravského knížete Bořivojově manželce kněžně sv. Ludmile, babičce sv. Václava. Palladium vystupuje – vedle korunovačních klenotů – jako symbol státnosti a ochrany země, zejm. ve vypjatých chvílích ohrožení, jako tomu bylo např. na počátku 2. světové války. Kult Palladia symbolizoval víru našich předků, že toto Palladium zajistí českým zemím Boží ochranu.

Stará Boleslav je tak jedním z nejdůležitějších kultovních míst křesťanské víry českého národa a kolébkou české státnosti. Z toho vychází celý koncept oživení Staré Boleslavi, jehož ambicí je celistvá obroda staroboleslavských památkově chráněných objektů a obrácení pozornosti české veřejnosti k pramenům, ze kterých vznikal český národ a český stát. Završením celého konceptu bude návštěvníkům umožněno číst neztenčené dědictví naší minulosti jako živé a komunikovat s místním posvátným géniem loci.

Projekt obnovy tzv. Mariánského komplexu, který tímto prezentujeme, je jednou částí z celého konceptu.

Cílem projektu je obnova souboru památkově chráněných objektů Mariánského komplexu a jejich využití pro nové kulturní, vzdělávací a duchovní služby. Hlavním tématem těchto služeb bude zdůraznění staroboleslavského areálu jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo české i moravské země.

V rámci projektu bude památkově obnovena ranně barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a další přilehlé objekty.

Projekt je financován z evropských zdrojů v rámci priority 3 Integrovaného regionálního operačního programu.

Využití památkově obnovených objektů by mělo propagovat a posílit význam Staré Boleslavi jako poutního místa nadnárodního charakteru a zvýšení povědomí veřejnosti o významu Staré Boleslavi jako kolébce české státnosti. Pro návštěvníky bude zpřístupněna bazilika v pravidelných otevíracích hodinách a v přilehlé kapli sv. Benedikta bude otevřeno infocentrum a malá expozice věnovaná Palladiu země české. V bývalém domku kostelní pak bude zprovozněna duchovní poradna, která bude poskytovat duchovní služby nejen věřícím a poutníkům, ale její pracovníci budou připraveni poskytovat duchovní podporu i široké veřejnosti.

Realizací navrženého projektu vyjadřujeme své přesvědčení, že k rozvoji evropského společenství národů patří rozvíjení nejen hmotné, ale i zejména i duchovní dimenze života. Navržený projekt vytváří nové formy setkání dnešního člověka s fenoménem křesťanských hodnot. Jsou v něm obsaženy impulsy k zamyšlení nad staroboleslavskou tradicí, prostřednictvím kterých se bude vytvářet u návštěvníka postoj úcty našim národním dějinám.

Na 1. etapu, kterou představuje projekt obnovy Mariánského komplexu, navazuje 2. etapa, jež spočívá v rehabilitaci románské baziliky sv. Václava. Tento projekt obnovy byl rovněž připraven a byla podána žádost o podporu z prioritní osy 3 Integrovaného regionální operačního programu.

Předpokládané výdaje projektu: 123,3 mil. Kč

Termín realizace: 9/2015 až 8/2019

Interiér baziliky Nanebevzetí Panny Marie


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie z jižní strany


Stará Boleslav – kolébka české státnosti – kostel sv. Václava


Projekt spočívá v rehabilitaci románské baziliky sv. Václava a navazuje na projekt obnovy Mariánského komplexu. Oba projekty jsou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu prioritní osy 3. Projekt představuje další etapu širšího konceptu mající za cíl vyzdvižení Staré Boleslavi jako kolébky české státnosti a jedno z nejvýznamnějších poutních míst v zemi. Hlavním cílem předkládaného projektu je obnova a oživení kostela sv. Václava v centru Staré Boleslavi, zvýšení jeho atraktivity a návštěvnosti. Hlavním tématem jeho prezentace bude zdůraznění Staré Boleslavi jako místa, kde se rodila česká státnost a křesťanství, které po staletí ovlivňovalo české i moravské země. Z tohoto cíle pak vychází nutnost zlepšení podmínek využití a prezentace kostela pro návštěvnický provoz a rozvoj dalších kulturních, vzdělávacích, popularizačních a badatelských aktivit spojených s historií Staré Boleslavi. Z hlediska prezentace je pak zásadní zvýšení povědomí veřejnosti o významu Staré Boleslavi. Stará Boleslav je místem, kde došlo k zavraždění sv. Václava, jednoho z klíčových postav našich dějin, sjednotitele a patrona českého národa. Odkaz sv. Václava je platný už více jak tisíc let. Sv. Václav stojí u kořenů naší státnosti a provází náš národ ve všech dějinných okamžicích. Cílem projektu je také posílení duchovních služeb s odkazem význam Staré Boleslavi jako poutního místa nadnárodního charakteru. Cílem projektu je mimo jiné i zpřístupnění veřejnosti doposud nepřístupných prostory vysoké stavebně-historické hodnoty.

Předpokládané výdaje projektu: 118,4 mil. Kč

Termín realizace: 4/2016 až 12/2020