Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Podpora poutního místaPoutní místo můžete podpořit darem na bankovní účet č. 429618399/0800 vedený u České spořitelny.

Na úmysl dárců je sloužena každou první sobotu v měsíci v 9:00 hod. mše svatá.

Za Vaše dary děkujeme a vyprošujeme Vám požehnání Panny Marie.


Vážení věřící, poutníci i návštěvníci našeho chrámu!

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, byl vystaven v letech 1617-1625, stavebním mistrem Jakubem Vaccanim, podle návrhu architekta G. M. Filippiho. Díky třicetileté válce, byly práce na kostele pozastaveny a stávající stavba, byla poškozena švédskými vojsky, která Starou Boleslav v průběhu třicetileté válce obléhala. Po ukončení třicetileté války, byla zahájena oprava poškozeného kostela. Severní věž byla přistavěna v letech 1748-49. Přilehlé ambity, které jsou součástí poutního kostela nanebevzetí Panny Marie byly přistavěny v letech 1728-32. Kostel je jednolodní obdélníkového půdorysu, s výklenkovými kaplemi a užším půlkruhovým presbytářem. Věže jsou hranolové s cibulovými báněmi po stranách. Okolo kostela na třech stranách terasa z pískovcových bloků, která je obehnána balustrovým zábradlím. Na východní straně vymezují trojkřídlé ambity obdélníkový dvůr. Západní průčelí se středovým rizalitem je vyvrcholeno volutami. V nikách osazeny sochy sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a bl. Podivena kolem roku 1737. Za třicetileté války byl kostel značně poškozen švédským vojskem, které mělo ve Staré Boleslavi ležení. V roce 1690 byl kostel opraven a téhož roku slavnostně vysvěcen.

Současný stav
Současný stav kostela Nanebevzetí Panny Marie je bez nadsázky velice špatný a dalo by se říct, že je havarijní. Prejzová krytina na severní straně střechy hlavní lodi je již dožilá a rozpadá se. Ve spodní části střechy, ve značné míře zatéká do korunní římsy, která je z této příčiny v havarijním stavu. Voda, která zatéká do pískovcových bloků římsy, je destruktivně poškozuje a ty se z tohoto důvodu uvolňují. Fasáda vnějšího pláště je na mnoha místech popraskaná díky vážným statickým problémům, které kostel má. Jak se za poslední rok zjistilo dílčím měřením, kostel vykazuje pohyb, který by jej mohl nevratně poškodit. Proto bude nutné kostel zajistit proti pohybu. Tato technologie, velice náročná jak finančně, tak i časově.

Časový harmonogram obnovy kostela
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, prochází několik let, složitou a finančně náročnou obnovou vnějšího pláště, včetně statického zajištění kostela a restaurátorských prací. V letošním roce, bude zahájena výměna střešní prejzové krytiny na severní straně střechy hlavní lodi, za podpory dotace obdržené z Ministerstva kultury České republiky, ve výši 900 000,- Kč. Naše Farnost se na letošní etapě opravy, bude podílet částkou min. 100 000,- Kč . Celková výměna střešní krytiny je odhadována na 2 000 000,- Kč. Investice do dokončení obnovy vnějšího pláště, ve kterých jsou také obsaženy restaurátorské práce, je odhadována na částku 4 500 000,- Kč a cena za statické zajištění kostela je odhadnuta, na 5 000 000,- Kč.

Jménem Římskokatolické farnosti Stará Boleslav, Vám dobrodincům, dárcům a podporovatelům našeho nejstaršího poutního místa – v němž se u „Palladia země české“ spojuje Svatováclavská a Cyrilo- Metodějská poutní tradice, srdečně děkuji za jakoukoli pomoc při obnově a architektonické záchraně.

DĚKUJEME ZA PODPORUMĚSTU BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉMU

A ŘADĚ NEVYJMENOVANÝCH DOBRODINCŮ TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA.