Národní svatováclavská pouť
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Setkání rodièù, kteøí by mìli zájem, aby se jejich dìti úèastnili výuky náboĹľenství, bude v nedìli

11. záøí 2016

cca v 10.00 hod - po mši sv. na farní zahrádce

BliĹľší informace na tel.è: 773 672 937

Všichni jste srdeènì zváni!

Tìší se na vás

sr. Jana Pavla,dkl