Národní svatováclavská pou
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

SLAVNOSTNÍ MŠI SV. v den památky BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO

Modlitební liga císaøe Karla I. za mír mezi národy
zemská poboèka v ÈR
a
Matice staroboleslavská

dovolují si Vás pozvat na


SLAVNOSTNÍ MŠI SV.
v den památky
BLAHOSLAVENÉHO KARLA I. Z DOMU RAKOUSKÉHO
u pøíleĹžitosti 100. výroèí
jeho nástupu na trĂšn èeských králĂš


celebruje P. ThLic. Stanislav Pøibyl, Th.D. CSsR,
generální sekretáø Èeské biskupské konference

hudbou provází staroboleslavský chrámový sbor Václav,
sbormistr Marie Nohynková

koná se v pátek 21. øíjna 2016 v 18.00 hodin
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

 

RP