Národní svatováclavská pou
Podpora Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuality 
Zpravodaj farnosti
Podpora poutního místa

Poutě
Národní svatováclavská pouť
Nanebevzetí Panny Marie
Dny modliteb za národ

Palladium země české
Obraz a modlitba
Prosby
Historie

Farnost
Farní kancelář
Svátosti
Setkání
Výuka náboženství
Obce spadající do farnosti
Chrámový sbor Václav

Bohoslužby
Ve Staré Boleslavi
V ostatních kostelech farnosti

Matice staroboleslavská

Každodenní modlitba online

Kostely
Stará Boleslav
Ostatní

Prohlídky a informace
Projekt otevřených dveří
Informace pro poutníky a turisty

Foto – video
Galerie
Kostel Panny Marie LIVE

Návštěvní kniha
Zápis do návštěvní knihy

Odkazy
Zajímavé odkazy

 
Casopis Apoštol

 

Aktuality

Audience u císaøe Karla I.

Modlitební liga císaøe Karla I. za mír mezi národy
zemská poboèka v ÈR, Matice staroboleslavská

Vojenský a špitální øád sv. Lazara Jeruzalémského a další partneøi

za podpory MĂŹsta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a Ministerstva kultury ÈR

dovolují si Vás pozvat na


SLAVNOSTNÍ MŠI SV. u pøileĹžitosti

15. roèníku tradièní slavnosti Audience u císaøe Karla I., vĂŹnovaný výroèím, které na tento rok pøipadají - 130. výroèí narození blahoslaveného Karla I., 100. výroèí zámku Brandýsa nad Labem jako jeho osobního sídla a 300. výroèí narození královny Marie Terezie.


celebruje P. ThLic. Stanislav Pøibyl, Th.D. CSsR,
generální sekretáø Èeské biskupské konference

hudbou provází staroboleslavský chrámový sbor Václav,
sbormistr Marie Nohynková

koná se v sobotu 29. dubna 2017 od 12.30 hodin
v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 

 

RP